Anasayfa Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikamız

LUNA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çervesinde Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmış olup, Şirket’in resmi internet sitesi olan www.lunabilisim.com.tr (“İnternet Sitesi”) adresindeki içeriklerin, kullanıcı, ziyaretçi, üye ve diğer kişiler (“Kullanıcı veya İlgili Kişi”) tarafından kullanımı esnasında, Kullanıcı’nın Şirket ile paylaştığı veya ürettiği kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin şart ve koşulları belirlemektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlenir. Anonim hale getirilen veriler, Kanun uyarınca kişisel veri olarak değerlendirilmez ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Aydınlatma Metninde tanımı yapılan Kişisel Verileriniz, Şirket’in İnternet Sitesi’nde Kullanıcı’ya sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi; talep ve şikayetlerini ileten Kullanıcı’nın bilgilendirilmesi ve Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi; Kullanıcı’ya daha kaliteli ve kişiye özel hizmet sunulabilmesi; Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’ndeki ilgili kısımlarında paylaşılması ve muvafakat verilmesi kaydıyla pazarlama amacıyla bilgilendirilmesi ve iletişime geçilmesi; İnternet Sitesi güvelik açıklarının en hızlı şekilde giderilebilmesi, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, İnternet Sitesi’nde oluşan hataların giderilmesi, Kullanıcı verilerinin anlamlandırılması, pazarlama politikaların planlanması ve yürürlüğe konulması; insan kaynakları politikalarının planlanabilmesi ve yürürlüğe konulması; raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, veri tabanı oluşturulması; Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin kurumsal politika işleyişlerinin sağlanması amaçlarıyla www.lunabilisim.com.tr. internet adresinden paylaşılmış olan Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

Kanun’un 5.maddesinin 2. fıkrası ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde, Kullanıcı’nın açık rızası aranmaksızın Şirket tarafından kişisel veriler işlenebilmektedir.

2.Kişisel Verilerin Aktarılması:
Şirket; yukarıda sayılan ve www.lunabilisim.com.tr internet adresinden paylaşılmış olan Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileri; hizmet aldığı üçüncü kişilerle (çağrı merkezleri, iş güvenliği, güvenlik, sağlık, hukuk büroları, hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları gibi) paylaşabilecektir. Yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla Kullanıcı, kişisel verilerinin Şirket tarafından üçüncü kişiye ait herhangi bir yerde bulunan sunucularda Kanun’a uygun olarak saklanabileceğini, bu konuda Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve buna muvafakat ettiğini kabul eder.

Şirket, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde ve gerekmesi halinde Kanun’un 9. maddesinin 2. fıkrasına uygunluğu sağlayarak Kullanıcı’nın açık rızasını aramaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilecektir.

3. İşlenen Kişisel Veriler:
Şirket, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne erişimi ve İnternet Sitesi’nde yapacağı işlemlere bağlı olarak Kullanıcı’nın;

» Kimlik Bilgisini,
» Site içi Hareket Bilgisini,
» IP Bilgisini,
» Kullanıcı Bilgisini,
» Hukuki İşlem Bilgisini,
» İletişim ve Adres Bilgisini,
» Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin İnternet Sitesi’ni işletmesi için gerekli olabilecek kişisel verileri işleyebilecektir.

4.Cookies:
Cookies, sunucular tarafından kullanıcılara gönderilen küçük parçacıklardan oluşan bilgi dosyalarıdır. Bu bağlamda Şirket, belirli bilgileri Kullanıcı’nın bilgisayarında, telefonunda vb. yerlerde text dosyaları şeklinde belirlenen süre içerisinde saklar ve gerektiğinde tekrar kullanır.

Kullanıcı’nın internet sitesi dolaşımında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin kişisel veriler, aşağıda yazılı amaçlarla Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından işlenebilmekte ve bu amaçla üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir. Bu bağlamda Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. internet sitesi üzerinden Kullanıcı’ya özel hizmet verebilmek ve hizmet kalitesini artırmak; özel tanıtım yapmak; sayfa içeriklerini Kullanıcı’ya göre iyileştirmek; Kullanıcı deneyimini geliştirilmek; promosyon ve pazarlama önerileri sunmak amacıyla Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ndeki gezinme bilgilerini ve kullanım geçmişini takip edebilir; Kullanıcı’dan toplanan bilgileri işleyebilir ve üçüncü kişiler gibi diğer kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Kullanıcı, Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça kabul, beyan ve muvafakat etmektedir.

Kullanıcı, kendi tarayıcı ayarlarını cookies’lerin kabul edilmemesi veya gönderildiğinde ikaz verilmesi için değiştirebilmektedir.

5.Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişi’nin Hakları:
Şirket, Kanun’un 10. maddesi uyarınca İlgili Kişi’ye haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;
» Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
» Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
» Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
» Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
» Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
» Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
» Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

6. Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’ye Başvuru:
İlgili Kişi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini İnternet Sitesi’nde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu’nu (“Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”) doldurup, Başvuru Formu’nda belirtilen şekilde Şirket’e iletebilir. Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, söz konusu taleplerin cevaplanmasını Başvuru Formu’nda belirtilen şekillerde yapabilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; İlgili Kişi, Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. Yukarıda açıklanan başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

7. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi; Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hâle Getirilmesi:
Kişisel verilerin işlenme amaçları gerçekleşmiş,
Gerçekleşme imkanı kalmamış,
Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kullanıcı’ya sunulan hizmetin yerine getirilmesi için gerekli süre sona ermiş ya da
İlgili mevzuat ve Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. İş bu kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak gösterilebilmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili bir hakkın kullanılabilmesi için saklanabilir.

8. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Veri Güvenliği:
Kişisel veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar ile toplanır ve Şirket veya görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

9. Şirket, Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla;
» Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
» Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
» Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
» Uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak durumundadır.

İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ve içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.

Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, Luna Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nda yazılı tüm şartları okuduğunu ve kabul ettiğini, bu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin Gizlilik Politikası’nda belirtildiği üzere kullanımını kabul ettiğini ve buna muvafakat ettiğini beyan eder.